דיסקליימר

מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו הצגה עקרונית של רכישה פוטנציאלית של נכס נדל"ן (להלן: "הרכישה") ואינו מהווה הצעה במובן חוק החוזים או הצעה להשקעה בניירות ערך.

אין במידע האמור זה כדי להחליף ייעוץ מקצועי, בין היתר לאור העובדה כי מדובר על רכישה מחוץ לישראל, לרבות בגין היבטי המיסוי הנוגעים לאמור והכל ייעשה בכפוף להסכם שייחתם בין הצדדים, ככל שייחתם. יובהר כי רכישה כאמור כוללת היבטי מס ועל כן מומלץ לרוכשים להתייעץ עם יועצי המס שלהם בנוגע להשלכות המס החלות עליהם לפני ביצוע הרכישה. המידע המצוי באתר זה, לרבות הנתונים והתוכן הכלולים בו (להלן: "המידע") מוצג אך ורק לצורך הצגת המידע בפני רוכשים פוטנציאלים (להלן: "הרוכשים") לטובת בחינת התקשרות פוטנציאלית עם החברה, שהינה חברה פרטית, בעסקת הרכישה, כהגדרתה לעיל, ואין במידע כדי להוות הצעה או מכירה לציבור, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

המידע לא אומת על ידי צד שלישי או על ידי רשות רגולטורית כלשהי, ואין להסתמך עליו לצורך כל מטרה כלשהי. כן יובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות לתשואה. המידע האמור כולל, בין היתר, מידע צופה פני עתיד, המבוסס על תחזיות והערכות, וכן הצהרות שלגביהן ישנם סיכונים ואי-ודאויות, אשר עשויים להביא בפועל לתוצאות שונות מן הצפוי. אין ודאות שתחזיות כלשהן תתממשנה במלואן.

המידע נמסר לרוכשים As-Is ואין במסירת המידע כאמור כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה, במפורש או במשתמע, לדיוק, לאמינות או לשלמותו של המידע באתר, והחברה ו/או כל אחד מהדירקטורים ו/או נושאי המשרה ו/או עובדי החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע.

לקבלת מידע מלא על עסקאות פתוחות לגיוס כרגע